Alapítvány a Duna-Gyöngye Óvodáért

Az Alapítvány célja

Az Alapítvány elsődleges célja a Dunaszentpálon élő óvodás korú gyermekek támogatása, ezen belül kiemelten a Dunaszentpálon működő Duna-Gyöngye Óvoda működésének, infrastrukturális és pénzügyi feltételeinek biztosítása, javítása.

Az Alapítvány tevékenységei

 Az Alapítvány, figyelemmel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire, az alábbi tevékenységet folytatja:

 • a gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése,
 • hozzájárulás az egészséges életkörülmények, az egészséges életmód kialakításához,
 • segítség a kisgyermekek művelődésének, szórakozásának. sportolási, testedzési lehetőségének biztosításában,
 • segítség abban, hogy a gyermekek megismerhessék tágabb környezetüket. más tájakat ás embereket,
 • környezettudatos magatartásuk kialakításának, környezetvédő tevékenységüknek elősegítése,
 • az óvoda bútorzatának, berendezéseinek, szemléltetőeszközeinek, és a működést szolgáló egyéb eszközöknek korszerűsítésében, cseréjében, beszerzésében való segítség nyújtása,
 • a kisgyermeket nevelő családok rászorultság esetén történő közvetlen és közvetett támogatása, családsegítő programok kialakítása, a hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének elősegítése,
 • a Duna-Gyöngye Óvoda dolgozói számára továbbképzési lehetőségek anyagi fedezetének biztosítása.

Az alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú tevékenységet folytató jogi személy.

Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 4. § (1) a)-u) pontjai alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja és 23. § (5) bekezdés 10. pontja alapján;
 • kulturális tevékenység a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) – b) pontok alapján;
 • környezetvédelem a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontok alapján;
 • sporttevékenység a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény § (1) bekezdés 15 pontja alapján.

A tevékenységeket az alapítvány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény keretein belül látja el.

Az alapítvány közhasznú tevékenységét az alapítvány kezelője: a kuratórium, illetőleg a kuratóriumi tagok végzik elsősorban. A feladatok elvégzéséhez szükség szerint kívülállók segítsége is igénybe vehető.

Az alapítvány képviselői

A Kuratórium az Alapítvány általános, ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerve.

Alapító: Pápai Flóriánné

A Kuratórium tagjai:

 1. Füredi Eszter  (a Kuratórium elnöke mint az Alapítvány vezető tisztségviselője)
 2. Kiss Virág
 3. Farkasné Kovács Anikó

Az Ellenőrző Bizottság az Alapítvány felügyelő-ellenőrző szerve, amely a Kuratóriumtól elkülönülten működik.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:

 1. Mészáros Brigitta (az Ellenőrző Bizottság elnöke)
 2. Márkus Lászlóné
 3. Tulokné Kovács Beatrix

 Számlavezető pénzintézet:

Pannon Takarék Bank Zrt
Dunaszegi kirendeltség
Dunaszeg Országút u.6/b

Adományokat az alábbi számlaszámra várunk:

Alapítvány a Duna-Gyöngye Óvodáért számlaszám: 63200322-11096001