Közlemény a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Közlemény a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

 

Tájékoztatom a Tisztelt Érdekelteket, hogy Dunaszentpál Község Önkormányzata által fenntartott Duna-Gyöngye Óvodába a gyermekeket az alábbi időpontokban lehet beíratni:

 

2019.április 29-én- 8-17 óráig.

A beiratkozással egy időben az előző évek hagyományait megtartva, Baba-mama klubfoglalkozást is  tartunk. Így a beiratkozás során az ismerkedésre és közvetlenebb kapcsolat kialakítására is lehetőséget biztosítunk az új gyermekeknek és szüleiknek.

Baba-Mama foglalkozás ideje: 15,30-17-óráig lesz.

Pótbeíratás:

2019.április 30-án 8-13 óráig lesz.

 

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésben részvevők köre öt éves korról három éves korra változott: a nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától.(2018. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Amennyiben a szülő azt a gyermeket, aki 2019. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

  1. szeptember 1-jétől a 2019/2020 nevelési évre az óvodába
    azt a gyermeket kell felvenni, aki a :
  • életévét betöltötte,
  • az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az óvodai beiratkozáskor  mellékelni kell az alábbi okmányok másolatait:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

 

Dunaszentpál,2019. 03. 21.                                                                 Pápai Flóriánné

óvodavezető

Vélemény, hozzászólás?